Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené při nákupu v internetovém obchodě eshop.yale.cz (dále jen „Eshop“). Prodávajícím (dále též „Provozovatel eshopu“ nebo „Dodavatel“) je společnost YALE CZ s.r.o., se sídlem Komerční 545, Nupaky 251 01, Česká republika, IČO: 62415956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 32101. Veškeré smluvní vztahy při nákupu v Eshopu jsou upraveny v souladu s právním řádem České republiky.

Ustanovení odchylná od OP lze sjednat v kupní smlouvě a mají následně přednost před ustanoveními OP. OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění OP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde na eshop.yale.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

Cena: je finanční částka, kterou bude Kupující hradit za Zboží;

Cena za dopravu: je finanční částka, kterou bude Kupující hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

Celková cena: je součet Ceny a Ceny za dopravu;

Dodavatel nebo též Prodávající nebo též Provozovatel eshopu: je osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jde o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby;

DPH: je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

Eshop: je internetový obchod eshop.yale.cz;

Faktura: je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

Kupující: je zákazník nakupující na Eshopu, právními předpisy osoba označovaná jako kupující; s ohledem na zákon o ochraně spotřebitele jde buď o Kupujícího spotřebitele nebo Kupujícího podnikatele;

Kupující spotřebitel: je osoba, která nakupuje na Eshopu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání v souladu s § 419 Občanského zákoníku;

Kupující podnikatel: je osoba, která nakupuje na Eshopu za účelem svého podnikání v souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160 Občanského zákoníku. Dále se nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 Občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829. Pokud Kupující jedná v rámci uzavření Smlouvy v postavení Kupujícího podnikatele, je povinen uvést ve své Objednávce své identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ). Pokud při registraci zákaznického účtu uvede Kupující své IČO, bude na něj nahlíženo jako na Kupujícího podnikatele;

Objednávka: je neodvolatelný návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím;

Smlouva: je kupní smlouva o dodání Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, tedy distančním způsobem v prostředí Eshopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní e-shopu“);

Uživatelský účet: je účet zřízený na základě sdělených údajů Kupujícím, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

Zboží: je vše, co může Kupující nakoupit na Eshopu.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
  1. Koupě Zboží je možná jen přes Webové rozhraní e-shopu.
  2. Při nákupu Zboží je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě.

 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve Webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  3. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím Eshopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující. Odesláním Objednávky souhlasí Kupující s tím, že jsou prostředky komunikace na dálku použity.
  4. K uzavření Smlouvy je nutné, aby Kupující na Eshopu vytvořil návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na Eshopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
   3. Identifikační a kontaktní údaje Kupujícího sloužící k tomu, aby Prodávající mohl doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, IČ a název společnosti, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  5. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může Kupující až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly údajů Kupující prostřednictvím stisknutí tlačítka „Odeslat objednávku“ Objednávku vytvoří a zároveň se zaváže, že za Zboží zaplatí, a zároveň potvrdí Prodávajícímu, že se předem seznámil s OP a vyjadřuje s nimi svůj souhlas; v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. Po stisknutí tlačítka budou všechny údaje odeslány Prodávajícímu.
  6. Kupující může vytvořit návrh Objednávky též prostřednictvím Uživatelského účtu, má-li ho zřízen. Způsob tvorby Objednávky a povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů je totožná jako v odstavci 4.5.
  7. Prodávající v co nejkratší době poté, co mu bude Objednávka doručena, potvrdí Kupujícímu její přijetí zprávou odeslanou na e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky.
  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
  9. K uzavření Smlouvy nedochází odesláním Objednávky Kupujícím Prodávajícímu (emailem, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní), ani odesláním informace Prodávajícího o přijetí Objednávky Kupujícímu. Smlouva je uzavřena teprve okamžikem potvrzení Objednávky Prodávajícím, které Prodávající zašle Kupujícímu elektronickou poštou. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny Smlouvou a OP, které jsou její nedílnou součástí a které byly účinné ke dni Objednávky. Uzavření Smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Uzavřenou Smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran, a to výlučně formou písemných oboustranně podepsaných dodatků.
  10. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůže Prodávající Objednávku potvrdit, zašle Kupujícímu nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku písemně prostřednictvím elektronické pošty potvrdí.
  11. V případě, že v rámci Eshopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Kupujícímu Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy Kupující obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci zašle Prodávající Kupujícímu nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku písemně prostřednictvím elektronické pošty potvrdí. V případě, že nabídku Prodávajícího nepotvrdí Kupující ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, je Prodávající oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  12. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Prodávajícímu závazek dodat Zboží Kupujícímu a Kupujícímu závazek Zboží převzít a zaplatit Celkovou cenu.
  13. V některých případech umožňuje Prodávající Kupujícímu využít slevu na nákup Zboží. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby Kupující v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu Zboží poskytnuto se slevou.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace v rámci Eshopu může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  2. Při registraci Uživatelského účtu má Kupující povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Kupující povinen zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese za to Prodávající žádnou odpovědnost.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může Uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, když jej Kupující nepoužívá více než 90 dnů, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti dle Smlouvy a OP.
  6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 2. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Cena je vždy uvedena v rámci Eshopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci Eshopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  3. Platbu Celkové ceny provede Kupující po uzavření Smlouvy a zároveň před předáním Zboží, a to ve formě 100% zálohy a následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů.
  4. Zálohová faktura bude Prodávajícím vystavena v elektronické podobě po potvrzení Objednávky a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího. Konečná faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny dodání Zboží a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího.
  5. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až po úplné úhradě Celkové ceny. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet Prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby. Kupující je povinen po dobu výhrady vlastnického práva Prodávajícího Zboží odpovídajícím způsobem označit jako vlastnictví Prodávajícího. Případné náklady Prodávajícího spojené s uplatněním výhrady vlastnictví (včetně případných nákladů na právní služby a soudní výlohy) jdou k tíži Kupujícího. Kupující nese po celou dobu trvání výhrady vlastnictví riziko vzniku škody, riziko odcizení, náklady spojené se skladováním, pojištěním, riziko škody způsobené třetím osobám a jakékoliv jiné související náklady a rizika. Kupující je povinen po dobu platnosti výhrady vlastnického práva prodávajícího pojistit dodané Zboží proti všem rizikům. Kupující je povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu všechny škody na dodaném zboží, jakož i všechna exekuční opatření vůči tomuto Zboží podléhajícímu výhradě vlastnického práva a zaslat Prodávajícímu kopie přípisů týkajících se exekučního řízení, kterým může být zboží ohroženo. Kromě toho je Kupující povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby Zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva Prodávajícího, nebylo zahrnuto do majetku Kupujícího a nepodléhalo tak exekuci.
  6. Kupující v případě, že je v prodlení s úhradou svých závazků vůči Prodávajícímu, je povinen dodané Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva Prodávajícího, kdykoliv na požádání Prodávajícího vydat zpět, a to i kdyby se toto nacházelo u třetí osoby.
 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  1. Zboží bude Kupujícímu doručeno způsobem dle jeho volby z následujících možností:
   1. Osobní odběr na provozovně Prodávajícího na adrese Komerční 545, Nupaky 251 01;
   2. Doručení prostřednictvím dopravních společností dle volby Prodávajícího na adresu Kupujícího na náklady kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
  3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží je 5 až 20 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude Kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti Prodávajícím vyrozuměn. Doba uvedená na Eshopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně bude Prodávající Kupujícího vždy o možnosti vyzvednutí Zboží informovat prostřednictvím e-mailu.
  4. Prodávající neodpovídá za zpoždění doručení vzniklé na základě vyšší moci a událostí, které Prodávajícímu podstatně ztíží či znemožní dodávky. Za zásah vyšší moci jsou považovány např. následující události, tento výčet však není taxativní: zásah blesku, bouře, povodně, zemětřesení a jiné přírodní katastrofy; epidemie; nehody postihující výrobu či skladování produktů, celkové či částečné přerušení dodávek surovin nebo energií, porucha strojů; potíže pracovního rázu jako např. stávky, zpomalení či uzavření výroby, nedostatek pracovních sil; válka, občanské nepokoje, blokády, vandalismus a demonstrace; jednání či nejednání jakéhokoliv vládního či administrativního orgánu včetně embarg, licenčních kontrol či omezení produkce a distribuce; jakékoliv příčiny, které prodávající nemůže přiměřeně ovlivnit. Za případy vyšší moci jsou považovány překážky, které nastanou u samotného Prodávajícího, u dodavatelů Prodávajícího nebo jejich subdodavatelů. Uvedené skutečnosti opravňují Prodávajícího k posunutí doručení o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu potřebnou k realizaci doručení Zboží. Pokud se pro Prodávajícího stala dodávka Zboží nebo služeb pro překážku nemožnou či neuskutečnitelnou, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  5. Instalace nebo montáž Zboží není předmětem doručení.
  6. Po převzetí Zboží od dopravce má Kupující povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad uvést tuto skutečnost dopravci do jeho předávacího protokolu nebo přepravního listu, zajistit fotodokumentaci a zároveň neprodleně oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Kupujícího Zboží od dopravce převzít.
  7. Zboží je při doručování chráněno obalovým materiálem, po jeho odstranění je možné Zboží používat. Nejčastěji je odesíláno na kolečkách, pokud přepravní podmínky dopravce nevyžadují s ohledem na charakter Zboží jiné balení – například kartonový obal, na paletě nebo jiným způsobem chráněné proti poškození během přepravy. Poškození obalového materiálu samo o sobě nemusí způsobit poškození Zboží. V případě jakéhokoli poškození Zboží je nutné uvést tuto skutečnost dopravci do jeho předávacího protokolu nebo přepravního listu, zajistit fotodokumentaci a zároveň neprodleně oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu.
  8. V případě, kdy Kupující poruší svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle odstavce 7.6 těchto OP, nemá tato skutečnost za následek porušení povinnosti Prodávajícího Zboží Kupujícímu doručit. Nepřevzetí Zboží Kupujícím není důvodem pro odstoupení Kupujícího od Smlouvy, ale Prodávajícímu vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy Kupujícím. Odstoupení je účinné v den, kdy ho Prodávající doručí Kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  9. Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  10. Nebezpeční škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy Zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle odstavce 7.6 těchto OP, nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy ho měl možnost převzít, ale z důvodů na straně Kupujícího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  11. V případě, že bude Prodávající v prodlení s doručením Zboží nebo služeb, popř. pokud je doručení nemožné z důvodů způsobených Prodávajícím, je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy po uplynutí Kupujícím písemně poskytnuté dodatečné lhůty, které nebude kratší než 30 dnů. Právo kupujícího odstoupit od Smlouvy se vztahuje zásadně pouze na ještě nesplněnou část Smlouvy.

 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
   1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
   2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá
   3. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Ustanovení článku 8, odstavce 1 OP se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
  3. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti Prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti Prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci Kupujícím.
  4. Kupující podnikatel je v souladu s § 2104 povinen si Zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Je-li zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a Prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
  5. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  6. Při prodeji Zboží Kupujícímu podnikateli je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 12 měsíců. Záruční doba však může být prohlášením v záručním listě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než uvedená sjednaná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech, kdy se Zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat Prodávajícímu zboží od dodavatele Prodávajícího za původně udávanou cenu; dále také v případě zjevné chyby v ceně dle článku 4, odstavce 11; dále v případě, že je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace nebo v případě, kdy bude mít důvodnou obavu a podezření na zneužití osobních údajů smluvních stran, platebních karet, osobních dokladů apod.
  3. Je-li Kupujícím Kupující podnikatel je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek (tedy například zaslání Zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky.
  2. Veškerou písemnou korespondenci si Prodávající s Kupujícím bude doručovat elektronickou poštou. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou Kupující kontaktoval Prodávajícího.
  3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. Prodávající je oprávněn změnit a doplnit tyto OP, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
  4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci.
  5. Smlouva včetně OP je archivována v elektronické podobě u Prodávající, ale není Kupujícímu přístupná. Vždy však tyto OP a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží Kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti Prodávajícího.
  6. Tyto OP nabývají účinnosti 1.11.2022.